Lidt historie

Støtteforeningen for et Hospice-Center i Sydvestjylland 1996-2002.

 

Hospice – et tilbud om tryghed

Tryghed, smertelindring, helhedspleje og omsorg uden frygt for ensomhed og isolation i den sidste levetid. En god og værdig død under rolige, venlige og hjemlige forhold med optimal pleje og individuel omsorg med høj lægelig og sygeplejefaglig kvalitet og ledelse. Hospice er ikke tænkt som et enten/eller i forhold til hospital og hjemmepleje, men som en valgmulighed eller et supplement til de tilbud, vi arbejder med i dag. Det er hvad Hospice-Center Sydvestjylland vil tilbyde.

 

Historisk forløb:

Tanken om et hospice-center her i området opstod samtidig med, at KFUM og KFUKs voksenarbejde, Aktionetteklubben, tog initiativ til at starte Aflastningstjenesten. Det var samme år, den 1. oktober 1992, at Skt. Lukas Stiftelsen oprettede hospice i København.
Aflastningstjenesten tilbyder tre timers aflastning om dagen hos en alvorlig syg, kronisk syg eller en døende i hjemmet, så ægtefælle eller familie kan koble lidt fra. Aflasteren er frivillig, og i Esbjerg og Vardeområdet er der 56 frivillige.
En arbejdsgruppe under Aflastningstjenesten forberedte arbejdet til en støtteforening for et hospice-center:

 

Med det formål

 

 • at udbrede og formidle kendskabet til hospice-ideen.
 • at sikre et medlemsgrundlag fra hele egnen og privatpersoner, virksomheder, faglige foreninger, interesseorganisationer og andre interesserede.
 • at medvirke til at skaffe de fornødne økonomiske ressourcer til etablering af Hospice-Center, Sydvestjylland.

Den 20.november 1996 var der stiftende møde for en støtteforening for et hospice.
108 meldte sig ind i støtteforeningen efter mødet.

Initiativtagerne udgjorde også den første bestyrelse.

 • Arne Bækgaard-Johansen, fhv. skolebestyrer Esbjerg, formand 1996-2002
 • Nina Christensen, plejehjemsleder, Ribe, 1996-1999
 • Henry Vejlgaard, undervisningskonsulent, Esbjerg, 1996-2002
 • Christian Bendixen, forretningsfører KFUM og KFUK, Esbjerg, 1996-
 • Hardy Melstrup, administrator Skjoldbo, Esbjerg, 1996-
 • Kristian Jensen, fhv. sygehusinspektør, Varde, 1996-1999
 • Inger Marie Simmelsgaard, centerleder, Grindsted, 1996-2000
 • Benneth Østergaard Petersen, fhv. provst, Esbjerg, 1996-
 • Viggo Høy-Nielsen, praktiserende læge, Esbjerg, 1996-
 • Bent Hejbøl Jensen, advokat, Esbjerg, 1996-

 

Medlemstilgang:

November 1996: 108 medl. - november 2001: 940 medl.
72 % af medlemmerne bor i Esbjerg Kommune, 10% i Varde, 5% i Ribe, 4,4 % i Bramming og de resterende 8,6% fordeler sig jævnt over de øvrige kommuner.

 

Internet

www.hospice.dk er oprettet på vores forenings initiativ og foreningens web-master, Christian Bendixen, formidler i dag informationer fra alle landets støtteforeninger. På hjemmesiden er der links til andre støtteforeninger og mulighed for at stille spørgsmål. Der er også mulighed for litteratursøgning.

 

Økonomi

Vores medlemmer betaler kontingent, enlige 100 kr., ægtepar 150 kr. og foreninger 300 kr. årlig. Det er muligt at give gaver til foreningen med skattefradrag.
Grupper og foreninger har gennem årene skænket støtteforeningen pengegave, blandt andet støttede Sooptimisterne med 50.000 kr. i 2001. Anonyme giver gaver, og den første testamenterede arv er modtaget.
Foreningen har på nuværende tidspunkt ca. 120.000 kr. i byggefonden og har tilsagn fra fonde og firmaer om beløb til at bygge og indrette hospice for, så snart en driftsaftale med Ribe Amt foreligger.
Koncerter for hospice. Grundtvigskirken og Frimurerlogen Excelsior har 4 år i træk afholdt koncerter, hvor entreen udelukkende går til støtteforeningen.

 

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalgt:

 • Kontaktudvalg til politikere og embedsmænd
 • Fondsudvalg
 • Byggeudvalg
 • PR-udvalg

 


Telefoninterview med støttemedlemmerne i 1999

En række medlemmer blev kontaktet for at høre deres mening om, hvorfor de er medlemmer. Svarende kan samles om følgende udsagn:
Tryghed var gennemgående i alle svarene. Ro og tryghed til at dø. At de døende ville få lov til at give slip, at have vished om at andre tog over, og påtog sig ansvaret, og at de fik den nødvendige pleje og omsorg. Ønsket om ikke at ligge børn eller familie til last i den sidste levetid.

 

Aktiviteter

Nyhedsbreve til medlemmerne, 2-3 stk. om året. Næste Nyhedsbrev til august er nr. 12.

 

Årlige generalforsamlinger kombineret med Offentlige møder

Med foredrag af engagerede personer fra de etablerede hospice eller fagfolk, der støtter oprettelse af hospice, f.eks.

 

 • viceborgmester Svenning Ravn, Vejle byråd
 • viceamtsborgmester Jonna Petersen, Nordjyllands Amt
 • praktiserende læge Viggo Høy-Nielsen, Esbjerg
 • overlæge Palle Carlsson, Århus Amts Sygehus
 • overlæge Niels Bo Bøggild, Centralsygehuset, Esbjerg
 • embedslæge og folketingsmedlem Preben Rudiengaard, Ribe
 • sygeplejerske Lise Erbs, Aflastningstjenesten, Esbjerg og Varde
 • hjemmesygeplejerske Anne-Mette Haugaard, Esbjerg
 • bestyrelsesformand Erik Schou, KammilianerGaardens hospice, Nordjyllands Amt
 • sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg
 • advokat Bent Hejbøl Jensen, Esbjerg
 • formand for støtteforeningen Arne Bækgaard-Johansen
 • præst og forfatter Asger Baunsbak-Jensen

 

Foredragsvirksomhed

Gennem årene er det blevet til mange foredrag i foreninger, loger, klubber, f.eks.
Politiske foreninger, Ældre Sagen, Ribe Amts Ældreråd, Rotary, sognekirkernes foreninger, fagforeningers efterlønsklubber m.fl.

 

Informationsvirksomhed til andre end medlemmerne

Foreningens brochurer, der kan fås på biblioteker, hos lægerne, i kirkerne eller hos medlemmerne.
Pressen, pressemeddelelser, læserbreve og orienterende artikler om hospicesagen.
Deltagere på diverse lokale messer med vores brochurer.
DR ”Cafeen”, interview om hospice med repræsentant fra vores støtteforening, oktober 1997.
Information på gadeplan, 2 lørdage i august 2001 informerede bestyrelsesmedlemmerne i byerne
Esbjerg, Ribe, Bramming og Varde.
TVEsbjerg, 3 spot om hospicesagen
Esbjerg-Kanalen, en times udsendelse om hospicesagen og om anvendelsen af Sct. Joseph hospital, oktober 2001.
Præsentations - og omslagsfolder fra maj 2000 med udtalelser til fordel for hospice af:

 

 • amtsborgmester Laurits Tørnæs, Esbjerg
 • direktør Erling Damkjær, Vestfrost, Esbjerg
 • bogtrykker Paul Rosendahl, Esbjerg
 • embedslæge i Ribe amt og medlem af folketinget Rreben Rudiengaard, Ribe
 • overlæge Niels Bo Bøggild, Ribe

 


Kontakt til politikere, udvalg og embedsmænd

Gennem årene har bestyrelsen blandt andet taget kontakt til Ribe amt og Esbjerg Kommune.
December 1997 møde med Ribe amts Sygehusudvalg, præsentation af foreningens hospiceprojekt.

 

Januar 1998 møde med Esbjerg Kommune ved bl.a. borgmester Johnny Søstrup om erhvervelse af en grund.
Februar 1998 Esbjerg Kommunes socialudvalg, hvor kommunen tilbød at stille en grund gratis til rådighed.

 

Juli 1998 Esbjerg Kommune, møde med kommunaldirektør Otto Jespersen.

 

Juni 1998 møde med formanden for kommuneforeningen ved borgmester Edna Jessen., Blåvandshuk kommune.

 

Marts 1999 Sygehusledelsen på Centralsygehuset vedr. palliativ indsats.

 

April 1999 Esbjerg Kommune trak deres tilbud om en grund tilbage på grund af Tilsynsrådets afslag.

 

Maj 2000 Konference om Hospice-Center, Sydvestjylland, hvor både amts- og kommunalpolitikere og deres embedsmænd var inviteret. Ca. halvdelen af de indbudte 80 mødte frem.
Temaet for konferencen var: Hvad vil vi?, Hvad kan vi? Og Hvad gør vi?

 

August 2000 møde med Esbjerg Kommune ved borgmester Johnny Søstrup og kommunaldirektør Otto Jespersen.

 

Oktober 2000 Ribe Amt, forespørger om køb eller leje af dele af Sct. Joseph Hospital.

 

Februar 2001 møde med amtsborgmester Laurits Tørnæs om Sct. Joseph Hospital

 

Maj 2001 skriftlig korrespondance med den socialdemokratiske amtsrådsgruppe om Sct. Joseph Hospital.

 

Oktober 2001 møde om Sct. Joseph Hospital med bl.a. borgmester Johnny Søstrup og Flemming Bay Jensen.

 

Kontakt til Folketinget

Støtteforeningen er medlem Hospice Forum Danmark, der er en paraplyorganisation for hospiceforberende grupper i hele landet. Vores repræsentant i bestyrelsen har været til følgende møder:
December 1999 i Sundhedsudvalget,
Oktober 2001 med sundhedsminister Arne Rolighed,
April 2002 med sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og
nyt møde med ministeren er aftalt til den 21. august 2002.

 

Udformning og indretning af hospice

Arkitektfirmaet Ole Zøhner, Esbjerg har tegnet et forslag til et nybygget hospice efter oplæg fra bestyrelsens byggeudvalg.
Fra rådgivende ingeniør Frits Nielsen, Esbjerg foreligger uden beregning forslag til ombygning og indretning af et hospice i Sct. Joseph Hospitals gamle hovedbygning.

 

Fremtidens hospice

Bestyrelsen forestiller sig, at et kommende hospice vil være en selvejende institution på non-profit basis. Opholdet skal være gratis og er en valgmulig mellem at leve den sidste tid på sygehuset, hjemme eller på hospice. Hospice skal være i tæt samarbejde med amtets palliative team, gerne med fælles adresse eller med adresse i nærheden.

 

Alle opgaver og initiativer, der udgår fra støtteforeningens bestyrelse og tilknyttede personer, er på frivillig basis og uden nogen form for honorering.

 

Til eftertanke

 

       SÅDAN som man betragter mennesket


       SÅDAN behandler man det. Peter Kemp

 

       Håb er ikke optimisme. Det er ikke en overbevisning om, at noget vil gå godt,
       men en vished om, at noget giver mening, uden hensyn til hvordan det går.

 

       Václav Havel

 

Den 11. juni 2002

 

Aja Høy-Nielsen
næstformand