Vedtægter

§ 1.

 

Støtteforeningen for Hospice-Center, Sydvestjylland har til formål:


at støtte etablering af samt arbejdet på hospice i Sydvestjylland
at fremme kendskabet til og virke for nye opgaver indenfor den palliative indsats i området
herunder:

- afholde møder for medlemmer om relevante emner
- udsende orienterende nyhedsbreve til medlemmerne
- indgå aktivt i det arbejde, der udføres af Hospice Forum Danmark
- udpege medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende Institution Hospice Center Sydvestjylland, fond

- at virke for fremskaffelse af:

a. midler til det frivillige arbejde på hospice (herunder aflønning af koordinator)
b. tilskud til uddannelse, udvikling og supervision af det tværfaglige personale
c. tilskud til udstyr og udsmykning af hospice
d. tilskud til patienter og pårørende med særlige behov
e. tilskud til lindrende aktiviteter og adspredelse samt aflønning af organist/pianist på hospice
f. tilskud til sorgarbejde

 

§ 2.


Foreningens geografiske interesseområde er Sydvestjylland. Dens judicielle hjemsted er Esbjerg Kommune.


 Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.


§ 3.


Enhver kan optages som medlem. Medlemmerne betaler et mindre årligt kontingent til dækning af udgifter til porto, papir, fremstilling af pjecer, leje af mødelokale o.l..


” Medlemskabet indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med dennes vedtægter. Kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hver enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum.


§ 4.


Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.


Bestyrelsen er valgt for en periode af 2. år. Hvert år afgår 4 henholdvis 5 medlemmer. Afgangsordenen bestemmes af rækkefølgen, i hvilken medlemmerne er valgt, og ellers ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, heraf formanden, eller næstformanden er tilstede.


I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans forfald den fungerende formands stemme udslaget.


Formanden drager omsorg for, at der føres protokol/referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.


Til varetagelse af specielle opgaver nedsættes relevante arbejdsudvalg, der etableres efter bestyrelsens anvisning.


§ 5.


Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.


§ 6.


Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Regnskabet, der forelægges den ordinære generalforsamling, skal være revideret af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.


Foreningens likvide formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut og skal være rentebærende, bortset fra eventuel mindre kassebeholdning.


§ 7.


Den årlige ordinære generalforsamling afholdes april-maj måned hvert år.


Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.


Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.


Forslag til dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.


§ 8.


Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser.


§ 9.


Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.


§ 10.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og eventuel en suppleant for samme.
9. Eventuelt.

 

§ 11.


Generalforsamlingens beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindelig stemmeflertal.


Stemmeafgivning forudsætter personligt fremmøde. Hver medlem har én stemme.


Når dirigenten finder det formålstjeneligt, eller mindst 5 tilstedeværende medlemmer
forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.


Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de mødte stemmer
for forslaget, indkalder bestyrelsen snarest til ny generalforsamling, hvor forslaget
kan vedtages uanset antallet af fremmødte, når mindst 2/3 af de mødende stemmer herfor.


§ 12.


Foreningen er stiftet på initiativ af Aflastningstjenesten, der er en afdeling af KFUM og KFUK i Esbjerg.


I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle nettoformue tilfalde Hospice Sydvestjylland og evt. Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde samt andre etablerede hospicer eller en her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospiceformål, alt efter bestyrelsens indstilling og den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse.


Vedtaget den 20. november 1996
Ændret den 30. oktober 2008
Ændret den 9. januar 2012